Nyhtestablå

Byar

Sverige hör till de sent urbaniserade länderna i Europa. Ännu vid 1900-talets början levde huvuddelen av befolkningen som jordbrukare, fiskare och hantverkare. Byarna i mellansverige och stockholmstrakten har allmänt varit tämligen små. Två till tre gårdar var det vanliga.

Bebyggelsen har som regel placerats på högt belägna platser i terrängen. Detta för att få bättre och torrare grund och för att göra mindre intrång på odlingsmarken. Många gånger har byarna samma läge idag som de hade under yngre järnåldern. Ortnamnen är inte sällan av förhistoriskt ursprung.

Under 1800-talets andra hälft genomfördes laga skifte i ett stort antal byar i länet för att åstadkomma mera samlade brukningsenheter. Följden blev ofta att en eller flera gårdar fick flytta ut från den gamla bytomten. De utskiftade gårdarna uppfördes som ensamgårdar. Reformen innebar ibland radikala bebyggelseförändringar och ingrepp i jordbrukslandskapet.

GN/FMRLX2001-0034 Näs by i Grödinge socken, Botkyrka.