Nyhtestablå

Fasad

Träpanel är idag ett mycket vanligt fasadmaterial på våra trähus. Fram till 1800-talets första hälft var det endast de mer påkostade husen som kläddes med panel. En förutsättning för att träpanel skulle bli mer allmänt spridd är att sågarna utvecklades från små vattendrivna sågar till ångdrivna sågverk med mycket större kapacitet.

Puts är, näst efter träpanel, det vanligaste traditionella fasadmaterialet. Puts används som fasadyta på murade hus av tegel, natursten och betongsten, eller på trästomme, s k revetering.LF98-0033/08 Locklistpanel på Södertäljevilla.