Nyhtestablå

Hustyper och planlösningar

Parstugan varit den vanligaste hustypen hos bönderna i länet ända in på 1800-talet. Vid sidan om parstugan fanns dels en variant av denna, men med rikare indelning, dels olika former av enkelstugor.

Enkelstugan

Enkelstugan har asymmetrisk tredelad plan med entrén placerad på ena långsidan. Planen består av vardagsstuga ""stugan"" med spis, förstuga och kammare. Spismuren är i den östsvenska typen traditionellt placerad invid den bakre långväggen intill kammaren. Vardagsstugan användes förr både som kök, arbetsrum och sovrum.

Enkelstugan har som hustyp existerat åtminstone sedan medeltiden. Från mitten av 1700-talet blev den vanlig framför allt på de mindre bondgårdarna och torpen. Hustypen byggdes som envåningshus ibland med inredd vindskammare. Från 1800-talet förekommer enkelstugan i två våningar ofta tillbyggd med en förstukvist eller veranda."

Parstugan

Parstugan varit den vanligaste hustypen hos bönderna i länet ända in på 1800-talet. Vid sidan om parstugan fanns dels en variant av denna, men med rikare indelning, dels olika former av enkelstugor.

Parstugan har symmetrisk plan med vardagsstuga och gäststuga placerade på ömse sidor om en förstuga med bakomliggande kammare. Parstugan är en traditionell svensk byggnadstyp som kan följas tillbaka till åtminstone senmedeltiden. Hustypen var vanlig som manbyggnad på bondgårdarna redan under 1600- och 1700-talet. Oftast byggdes den i en våning för att så småningom ibland förses med en inredd vindsvåning.

Sidokammarstugan

Sidokammarstugan har asymmetrisk, tvådelad plan bestående av kök och sidokammare med ingång antingen direkt till köket eller via en tillbyggd förstuga. Entréfasaden är ofta symmetriskt utformad. Denna hustyp är vanlig i Mälardalen och Stockholms skärgård bland annat som bostadshus på soldattorp och båtsmansställen från 1800-talet. De flesta är byggda i en våning.

Sexdelad plan

Den sexdelade planen har salen placerad i husets mitt och är försedd med två sidokamrar på vardera sidan samt två gavelkamrar i vindsvåningen. Huset får genom sina dubbla rumsrader en bred gavelfasad. Huvudfasaden är uppbyggd med sträng symmetri och ofta försedd med
s k fronton och en öppen eller inglasad veranda. Taket har ofta ett kraftigt taksprång och en lätt karaktär.

Salsbyggnaden, som hustypen även kallas, förekommer tidigt som bostadshus på mera ståndsmässigt bebyggda gårdar och blir vanlig på herrgårdar, prästgårdar och militära boställen redan under 1700-talet. Först under 1800-talet blir hustypen vanlig även på bondgårdar.

Korsplanen

Korsplanen har förstuga, sal, kammare och kök samlade kring en centralt placerad murstock. Entrén är antingen placerad mitt på fasaden eller vid ena sidan och ofta försedd med veranda. Byggnaden är vanligen uppförd i en våning med inredd vind. Korsplanen härrör ur 1700-talets tjänsteflyglar på herrgårdarna. Hustypen får stor spridning under 1800-talet och förekommer långt in på 1900-talet bland annat i villa- och egnahemsbebyggelsen.

GN/FMR

 LD98-0463 Torpet Granbylund, en enkelstuga i Vallentuna.

bild-enkelstuga Enkelstuga

L2001-0060/01 Lundby parstuga.

bild-parstuga Parstuga

LD97-0322 Hagbystugorna. Två timrade och reveterade sidokammarstugor.

bild-sidokammar Sidokammarstuga

L97-0080/16 Huvudbyggnaden på Lappdal i Vallentuna har sexdelad plan.

bild-sexdelad Sexdelad plan

bild-korsplan Korsformad plan