Nyhtestablå

Kubbhus

Kubbhus är byggda av en stomme av huggen ved, med murbruk mellan varje varv. Vedens längd avgör väggens tjocklek. Vanligen användes virke från barrträd, men även lövträd har förekommit. Ofta har återvunnet virke brukats. Sotad ved från brännskadade hus och skogsbränder, liksom kubb från kådrika gamla tallar har nyttjats med fördel, då de står extra bra mot röta. Kubben

För att uppföra kubbhusen krävdes, förutom ved, även lera. Tidigt användes lerbruk med tillsatser som sågspån och växtfibrer, gödsel och sand. Spånet ökar värmeisoleringen och utjämnar fukten, fibrerna stärker fogen och ökar dess elasticitet. Även tillsatser av sand torde stärka fogarna. Senare användes kalkbruk eller kalkcementbruk som ger väggen andra egenskaper. Materialen var billiga och tekniken var så enkel, att den kunde användas av gemene man.

Bland kända kubbhus har två typer av väggkonstruktioner påträffats. Den ena varianten är en bärande träkonstruktion, där den murade kubben fungerar som fyllning i väggfälten. Stolparna är då fästa i en syll som vilar på husets grund. Den andra konstruktionen utgörs av en bärande kubbvägg, med hörn lagda i förband. Kubbväggen muras då antingen på en kraftig, underifrån fuktisolerad syll eller direkt på t.ex. en lagd stengrund. Mellan kubbvarven läggs trälister i bruket som avjämning och viss armering. Även liggande plank eller timmer kan förekomma som list.
 
Huvuddelen av de svenska vedhusen finns i fyra områden. En av dessa är Stockholmsregionen inklusive Sörmland. I denna region är kubbhusen vanligtvis putsade. Ett stort antal vedhus finns även i Värmland, norra Bohuslän samt utmed Norrlandskusten.
Kubbhusen är numera en relativt ovanlig byggnadstyp både nationellt och lokalt. Det finns sammanlagt ett 70-tal belagda kubbhus i landet, av vilka omkring 30 är belägna i Stockholmsområdet.  Bland de kända kubbhusen förekommer både ekonomibyggnader och bostäder.

Bland de äldre vedteknikerna inom husbyggnad, kan förutom kubbhus, även sk. Knubbhus nämnas. Knubbhusen murades av restbitar från sågade plank, knubb. Knubbhus finns dock inte i Stockholmsregionen varför den tekniken inte kommer skildras i detta sammanhang.

NMLLP20100054 Kubbhus i Torslunda, Täby

LP20100055 Ny och gammal kubb

kubbhus Kubbhus