Nyhtestablå

Om bilderna

Stockholms läns museum har sedan starten 1983 haft en museifotograf knuten till sig. Fotografens uppgift har varit att arbeta inom alla de områden som museet är verksamt inom. Arkeologiska utgrävningar och fynd har fotograferats. I det stora arbetet med att ta fram kulturmiljöprogram till länets kommuner har foto ingått som en väsentlig del. Tillsammans med byggnadsantikvarierna på museet har såväl äldre som nya hus och bebyggelsemiljöer dokumenterats. Den fotografiska bilden har också använts flitigt i museets etnologiska samtidsdokumentation. Ibland är syftet med det fotografiska arbetet helt enkelt att dokumentera för framtiden, men ofta används bilderna i publikationer, föredrag och utställningar som museet producerar. Många av dessa bilder är nu sökbara för allmänheten via vår webbplats.

Rekordårens bilder
Vid sidan om våra egenproducerade fotografier innehåller vår fotosamling också bilder som vi samlar in i olika projekt. Under 2001 och 2002 har vi arbetat med projektet "Rekordårens bilder". Projektet syftade till att täcka den lucka som finns i museets bildsamling från 1960- och 70-talen.


Alf Nordströms bilder
År 2001 fick museet ansvaret för Alf Nordströms fotografiska samling. När Alf Nordström i början av 1960-talet tillträdde tjänsten som landsantikvarie var han länets första regionala kulturmiljövårdare. Han fanns kvar på länsstyrelsen, men under senare tid med titeln länsantikvarie, fram till sin pensionering i början av 1980-talet. Alf Nordström var en skicklig fotograf som alltid hade kameran med på sina tjänsteresor runt om i länet. Den fotografiska samlingen innehåller ca 9000 svartvita negativ och15 000 diabilder som framförallt speglar länets kulturmiljöer.

Hembygdsföreningarns bilder
Sedan många år tillbaka samarbetar länsmuseet med flera av länets hembygdsföreningar kring bilddigitalisering. Dessa bilder är ett fantastiskt komplement till de övriga samlingarna eftersom de i stora stycken speglar länsinnevånarnas livsvillkor under framförallt första hälften av 1900-talet.

Sammarbetet med hembygdsföreningarna bedrivs numera genom "Kollektivt kulturarv" och föreningarnas bilder har börjat publiceras på den gemensamma webbplatsen "Kulturarv Stockholm".

Flygbilder
En kategori bilder som inte upphör att fascinera är flygbilder. Databasen innehåller ca 1000 flygfoton från 1930-talet och fram till våra dagar. En stor del tillhör en samling som länsmuseerna i Sverige förvärvade på 1990- talet från de numera nedlagda företagen Ahrenbergs flyg och AB Flygtrafik i Bengtsfors. De senaste bilderna är från slutet av 1980 talet och 1990 talet tagna av museets fotograf i samband med våra egna uppdrag. Under 2007 inledde länsmuseet ett samarbete med Thorsten Nilsson som genom att kombinera sitt stora flygintresse och fotointresse från luften har dokumenterat framförallt Haninge kommun, och inte minst den södra delen av Stockholms skärgård.