Nyhtestablå

Vangslider, garage och maskinhallar

Gårdarnas åkdon och senare maskiner och motorfordon har av flera skäl förvarats i särskilda byggnader. I synnerhet på de större gårdarna uppfördes ett flertal separata byggnadstyper för ändamålet. På de mindre gårdarna förvarades oftast vagnar och redskap i mindre tillbyggnader i anslutning till logen.

Vagnslidret var avsett som enklare skydd eller som förvaringsutrymme för vagnar eller rullande arbetsredskap. Ett vagnslider bestod i sin enklaste form av en takkonstruktion som fungerade som skydd vid nederbörd. I andra fall hade byggnaden enkla brädväggar endast på sidorna och på baksidan samt en öppen framsida som underlättade in- och utkörningen av redskap och vagnar. Vagnslidret förekommer också som integrerad del i en större byggnad och kan då vara försett med portar.

Vagnslider, garage och maskinhallar kan vara uppförda som fristående byggnader men även som tillbyggnader till eller som en del av en annan ekonomibyggnad. Övergången från häst- till maskindrift medförde emellertid nya behov och nya byggnadstyper tillkom. Förvaringen av maskiner och motordrivna fordon har med ökningen av maskinparken och maskinernas tilltagande storlek krävt större och särskilda byggnader. Maskinerna kom inte bara att inverka på jordbruksdriften utan också på byggnadsbeståndet. Stora hangarliknande maskinhallar och lagerbyggnader har blivit en självklar del i gårdsmiljön. Dessa har av säkerhetsskäl och manövreringsskäl vanligen förlagts till platser på betryggande avstånd från gårdens övriga bebyggelse.

Den äldsta typen av fristående vagnslider är uppförd som stolpkonstruktion med brädväggar under pulpettak. De moderna maskinhallarna är oftast uppförda i stolp- eller ramverkskonstruktioner med stommar av trä eller stålbalkar och med väggar och tak täckta med plåtpanel. Även träpanel och murade väggar förekommer. Maskinhallarna har stora skjutportar placerade på långsidorna eller i gavlarna.

Gårdsverkstaden som är avsedd för underhåll och reparation av maskinparken är ibland sammanbyggd med maskinhallen. Den kan också vara uppförd som fristående byggnad, oftast i anslutning till maskinhallen. Verkstaden har vanligen isolerade väggar och tak.

LSAN-00139 Portlider

LX2006-0939 Timrad ladugårdslänga.

LX2003-1618 Vagnslider.