Nyhtestablå

Om Slöjd Stockholm Hemslöjdskonsulenterna i Stockholms län

Vi tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring.

Länshemslöjdskonsulenterna, som bytt namn till Slöjd Stockholm, är en av Stockholms läns landstings sex länsfunktioner inom kulturområdet. De två länsfunktionerna Slöjd Stockholm och museiverksamheten vid Stockholms läns museum har sedan 2013 Stockholms läns museum som huvudman. Slöjd Stockholm finansieras av statliga medel genom Nämnden för hemslöjdsfrågor och regionala medel genom Stockholms läns landsting.

Utgångspunkten för verksamheten är kulturnämndens kulturpolitiska mål och de riktlinjer som angivits av den statliga Nämnden för hemslöjdsfrågor.
 
Länshemslöjdskonsulenterna ska ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i det egna länet genom:

- att inom Stockholms län förmedla och väcka intresse för kvalificerad kunskap om hemslöjdens folkliga tradition

- att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kulturellt som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed ta tillvara hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet

- att öka barns och ungas intresse för att utöva olika slöjdtekniker

- att bedriva kunskapsutveckling av hög kvalitet och dokumentera hemslöjdens särart i syfte att öppna för forskning inom hemslöjdens område

- att skapa möten mellan kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället
   
- att genomgående ha ett mångfalds-, jämställdhet-, internationellt- och interkulturellt perspektiv
   
- att stärka hemslöjden som näring


Verksamheten är organiserad i fyra områden.

- textil slöjd
- hård slöjd
- internationell slöjd
- slöjd riktad till barn och unga

Läs mer om vad som är på gång hos Slöjd Stockholm här.lhk_lotta Lotta Sone Åséll

lhk_charlotte Charlotte Hellsten Husman