Nyhtestablå

Arkeologiska uppdrag

I Stockholms län finns idag över 125 000 fornlämningar registrerade. Länsmuseets arkeologiska enhet handlägger årligen ett stort antal ärenden som berör dessa. Ofta handlar det om utredningar eller undersökningar i samband med exploateringar av olika slag. Uppdragen görs på beställning från myndigheter, företag och privatpersoner. Det går även bra att vända sig till enheten med allmänna frågor som rör länets fornlämningar. Museets arkeologer är också flitigt engagerade föredragshållare. Nedan finns att läsa lite mer om de tjänster den arkeologiska enheten har att erbjuda.

Utredningar    
En utredning syftar till att klargöra om fornlämningar eller andra kulturhistoriskt intressanta lämningar finns i ett område. I regel görs en utredning i samband med att ett område ska planläggas för t.ex. bebyggelse eller infrastruktur. Utredningar görs med fördel i ett tidigt stadium av planeringen, på initiativ av den som vill bygga. Då kan kostnaderna för eventuella arkeologiska undersökningar eller omprojekteringar hållas nere så mycket som möjligt. En utredning kan också ske efter beslut av länsstyrelsen.

Utredningarna omfattar vanligen arkiv-, kart- och litteraturstudier, fältinventering och en provundersökning. Exakt vad som ingår i en utredning anpassas dock alltid utifrån det aktuella projektet och dess frågeställningar.

Förundersökningar    
En förundersökning kan göras i antingen avgränsande syfte, för att ta reda på en lämnings ytmässiga omfattning, eller inför en slutundersökning. I det senare fallet tar man reda på fornlämningens hela omfattning, ålder och karaktär samt hur välbevarad den är. Utifrån resultaten kan sedan länsstyrelsen besluta om fornlämningen ska bevaras eller om tillstånd kan ges för att ta bort den. Den senare typen av förundersökningar ska också kunna ligga till grund för en beräkning av hur lång tid och hur mycket pengar som skulle krävas för att genomföra en slutundersökning. För att rätt frågor ska kunna ställas inför en slutundersökning är det därför av stor vikt att förundersökningen genomförs på ett så bra sätt som möjligt. Länsmuseet har genomfört ett stort antal förundersökningar. Med hjälp av ny teknik och förbättrade metoder sker detta idag effektivt och med fullgott resultat.

Slutundersökningar
Vid en slutundersökning undersöks och dokumenteras en fornlämning innan den slutligen tas bort. Ofta är anledningen någon form av exploatering, till exempel byggandet av ett hus eller en ny väg. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om vilka fornlämningar som får tas bort och vilka som ska utföra undersökningarna. Årligen åtar sig länsmuseet ett flertal sådana uppdrag och har idag en lång erfarenhet av att undersöka olika typer av lämningar från skilda tider.

Osteologiska analyser
Arkeologiska undersökningar resulterar ofta i fynd av ben. Därför har länsmuseet en egen osteolog (benexpert) som tar hand om och analyserar dessa. Vi arbetar med ben från alla tidsåldrar, från både människa och djur. Vi utför även osteologiska analyser åt andra företag. Länsmuseet vänder sig även till privatpersoner, skolor och organisationer. Varför inte prova på ett inspirerande föredrag om vad benen kan berätta om våra förfäder och deras samhälle!    

Inventering & kartering    

Fortfarande finns mycket kvar att upptäcka i skog och mark. Med specialinventeringar ökar kunskapen om vilka lämningar och kulturhistoriska samband som finns i ett område – kunskap som är värdefull vid exempelvis fysisk planering. Länsmuseet utför också besiktningar av eventuella fornlämningar på begäran av såväl länsstyrelse som av privatpersoner.

Med egen mätteknisk utrustning utför länsmuseet karteringar av både enskilda objekt och större miljöer. Det kan till exempel handla om att kartera synliga fornlämningar ovan mark i inför ett plan- eller exploateringsarbete.

Länsmuseet utför även identifiering och utmärkning av fornlämningar i landskapet inför t.ex. skogsavverkningar.

Föreläsningar    
Vad har man grävt fram i din hembygd? Hur har ett område förändrats under årtusendena? Länsmuseets arkeologer föreläser gärna om din eller ditt företags närmiljö och dess roll under forntiden. Genom vår verksamhet i länet har vi samlat på oss en stor kunskapsbank att ösa ur. Vi har en rad engagerade föreläsare som gärna delar med sig av sina kunskaper. Inled dagen med ett inspirerande frukostmöte eller åk på utflykt till en av länets spännande kulturmiljöer under ledning av en arkeolog!