Nyhtestablå

Antikvariska uppdrag inom bebyggelse och kulturhistoria

Stockholms läns museum åtar sig att på uppragsbasis genomföra dokumentationer, undersökningar, inventeringar m.m. inom ramen för museets verksamhetsområde. Dessa tjänster kan röra sig om enskilda byggnader eller objekt, men vi kan även genomföra bedömingar av hela miljöer. Resultaten kan redovisas antingen i form av tryckta rapporter med text och bild eller i digital form. För exempel på arbeten museet utfört tidigare, se länken Rapporter i menyraden.

Byggnadsdokumentationer
Varje byggnad bär på en historia. Historien kan avläsas i byggnadens utformning, men kan också finnas dokumenterad i annat källmaterial. En byggnadsdokumentation anpassas efter det enskilda objektet och de förutsättningar som finns. Dokumentationen innebär studier av byggnadens historia, utveckling och karaktär. Genom att definiera byggnadens historiska värden är det möjligt att resonera kring hur dessa värden kan bevaras eller förstärkas. En byggnadsdokumentation kan användas som underlag vid en ombyggnad som syftar till att värna byggnadens särdrag. En byggnadsdokumentation kan vara ett hjälpmedel för att lära känna sin boendemiljö på ett djupare plan.

Byggnadsarkeologiska undersökningar
Länsmuseet utför byggnadsarkeologiska undersökningar i syfte att utreda en byggnads historia och utveckling. Undersökningen kan exempelvis omfatta studier av relevant källmaterial samt murverksdokumentation. Murverksdokumentation innebär närgående studier av murverk, fogbruk och ytskikt. Metoden varierar med det enskilda objektet och de förutsättningar som finns. Utgångspunkten är att försöka utreda byggnadens utveckling genom att upprätta en relativ kronologi av de förändringar som framträder i murverket. Detaljeringsgraden på dokumentationen varierar med objekt och frågeställning.

Fotodokumentationer
Länsmuseet utför fotodokumentationer av byggnader och kulturmiljöer. Fotodokumentationen ingår ofta som en viktig del i en byggnadsdokumentation, men kan också vara ett fristående uppdrag.

Antikvariska förundersökningar
Ibland kan kunskap om en byggnads kulturhistoriska värden utredas innan ändringar av byggnaden projekteras. Detta sker genom en antikvarisk förprojektering eller antikvarisk förundersökning. Vid en sådan förundersökning pekas byggnadens värdebärare ut så att hänsyn kan tas till dessa vid projekteringen av byggnaden. Förundersökningen kan användas som beslutsunderlag för såväl ägaren/byggherren som för kommunen.

Antikvarisk medverkan
Vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen kräva att byggherren anlitar antikvarisk kompetens. Om byggherren inte själv har denna kompetens och om inte en antikvariskt sakkunnig finns med i kontrollplanen kan byggnadsnämnden kräva medverkan från en fristående antikvariskt sakkunnig. Den antikvariskt sakkunnige tar med utgångspunkt från förprojekteringen fram en konsekvensanalys av de planerade ändringarna.

Färgundersökningar och färgsättningsförslag
Museet utför färgundersökningar och upprättar förslag till kulturhistoriska färgsättningar.

Antikvarisk medverkan i program- och byggskede
För att få ett gott resultat vid restaurering eller ändring av en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller anläggning är det angeläget att antikvarisk expertis medverkar i såväl planerings- som byggprocessen. Här har museets antikvarier lång erfarenhet av olika typer av byggnader från alla tidsperioder.

Kulturhistoriskt underlag vid fysisk planering och bygglov
Vid om- eller tillbyggnad kan kommunen i samband med bygglovprövning kräva ett utlåtande om en byggnads kulturhistoriska värde samt om åtgärden kan utföras utan att byggnadens värde förvanskas eller minskas. Det kulturhistoriska yttrandet ska innehålla uppgifter om de kulturhistoriska värden som byggnaden har. I kommunernas fysiska planering kan vi föra fram kulturmiljövårdens intressen. När museets kompetens kommer in i ett tidigt skede av planprocessen kan vi bidra till att lyfta fram kulturmiljön som en viktig resurs för utveckling av områdens värden.

Stockholms läns museum besvarar på uppdrag remisser från länets kommuner angående planprogram och detaljplaner samt bygglov för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Bebyggelseinventeringar
I en kulturhistoriskt värdefull miljö kan kommunen enligt plan- och bygglagen utarbeta skyddsbestämmelser genom reglering i detaljplan eller områdesbestämmelser. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är i detaljplan vanligen betecknade med Q eller q i kombination med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Inventering av bebyggelsen utgör ett värdefullt underlag för skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer vid planering och vid framtida utveckling av områden där kulturhistoriska hänsyn ska tas. En inventering av bebyggelse innebär att historisk kunskap tas fram om byggnader och omgivande landskap och som därefter värderas kulturhistoriskt.

Länsmuseet har lång erfarenhet av att utföra kulturhistoriska inventeringar av bebyggelsemiljöer samt att utarbeta förslag på skyddsföreskrifter i samband med planarbete och bygglov.

Kulturmiljöinventeringar
Länsmuseet har under många år på uppdrag tagit fram kulturmiljöprogram för många av länets kommuner. Programmen har ofta tryckts som böcker med färgfotografier i stora upplagor. I och med det har kunskapen om kommunens historia spridits till många fler än enbart kommunens egna tjänstemän. Flera av länets kommuner har delvis föråldrade kulturmiljöprogram som länsmuseet på uppdrag kan uppdatera. Museet kan även ta fram rapporter där områdets kulturhistoriska utveckling och samband beskrivs.

Kyrkobeskrivningar

Inventeringar av kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar bär på ett rikt kulturarv från gångna sekler och skyddas därför genom kulturminneslagen. Samtidigt är de i bruk och under ständig förändring. Det är därför angeläget att man upprättar bevarandeplaner för kyrkogårdarna i länet. Länsmuseet utför inventeringar för att identifiera de kulturhistoriska värdena som grund för de riktlinjer som bevarandeplanen ger om kyrkogårdens användning och skötsel.

Fördjupade kulturhistoriska värdebeskrivningar (kulturmiljöanalyser)
Kulturmiljön är en värdefull tillgång. Vi arbetar med uppdrag inför omvandlingsprocesser så att kulturvärden i området inte förstörs. Inför planläggning kan vi göra en kulturmiljöanalys där områdets historia och nuläge beskrivs och analyseras. De i området ingående kulturhistoriska värdena och ”värdebärarna” som t ex landskap, bebyggelse och fornlämningar pekas ut. Kulturmiljöanalysen utgör ett viktigt underlag i den fysiska planeringen och garanterar att kulturhistoriska hänsyn kan tas.

Miljökonsekvensbeskrivningar
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning utföras för alla verksamheter som påverkar miljön. En MKB ska ge en helhetssyn på den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Kulturmiljön ska ingå som en grundläggande utgångspunkt för planerade förändringar i landskapet. Museet har erfarenhet av och kompetens för att utarbeta underlag som rör kulturmiljön i miljökonsekvensbeskrivningar.

Rådgivning i byggnadsvård
Frågorna är många när en byggnad ska rustas. Vad är värdefullt och möjligt att behålla och hur ska man gå till väga? Museets byggnadsantikvarier har bred kunskap om länets byggnadskultur och erfarenhet från restaurering av olika typer av byggnader från olika tider. Kontakta gärna länsmuseets antikvarier för en kortare rådgivning om du har frågor om ditt hus. Museet åtar sig även större insatser som exempelvis kräver rådgivning med besök på plats, Ta i så fall kontakt med museet för att diskutera kostnadsförslag.

På museets hemsida www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/byggnadsvard erbjuder vi en omfattande rådgivning i byggnadsvård. Här kan du även läsa om karaktäristiska bebyggelsemiljöer och samhällstyper i länet. Till din hjälp finns också kortfattad information om lagar och bidrag samt hänvisning till länkar och litteratur.


Vårdprogram och vård- och underhållsplaner
Länsmuseet utarbetar vårdprogram för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. Ett vårdprogram ska ange mål och riktlinjer för en långsiktig förvaltning av byggnader och landskap och fungera som stöd vid vård och underhåll. Det bör innehålla historik, en beskrivning av anläggningen, en kulturhistorisk värdebeskrivning, skydd i lagstiftning samt vilka särskilda vårdkrav som finns.
Skötselplaner för fornlämningar
Alla fornlämningar i länet är skyddade enligt kulturminneslagen. Det innebär att markägaren ansvarar för att fornlämningar inte förstörs i samband med avverkning, röjning eller annan skötsel av marken kring och på fornlämningarna. Det är även markägarens ansvarar att kontakta länsstyrelsen eller länsmuseet. Museet hjälper kostnadsfritt till med skötselplan över fornlämningar. Planen innehåller en beskrivning av och uppgifter om hur fornlämningen får skötas för att inte förstöras utan bevaras för framtiden.

Informationstavlor vid kulturhistoriska platser
Länsmuseet tar på beställning fram informationstavlor, innehållande text och bild, till kulturhistoriskt intressanta platser i länet.  I samarbete med kommuner och organisationer ansvarar museet för informationstavlor vid fornlämningar av regionalt intresse.

Föredrag om länets kulturhistoria och kulturmiljöer
Länsmuseets medarbetare har stor kunskap om länets kulturhistoria och kulturmiljöer. Vi håller gärna föredrag för olika sammansättningar av grupper och berättar om en kommuns kulturhistoria eller om specifika kulturmiljöer.

Skräddarsydda vandringsutställningar om kulturhistoria och byggnadsvård i länet
Länsmuseet kan på beställning ta fram vandringsutställningar som i text och bild kan berätta beröra länets kulturarv i stort eller ett specifikt ämne, en plats eller händelse. Utställningarna anpassas efter beställarens önskemål och möjligheter, och kan belysa såväl ett företags som en kommuns eller förenings historia.