Nyhtestablå

Broby bro Ett aktuellt forskningsprojekt

Under sensommaren 1995 upptäckte arkeologer från Stockholms läns museum en hittills okänd begravningsplats från 1000-talet intill Jarlabankeättens runstenar vid Broby i Täby.

Gravfältet har daterats till brytningen mellan vikingatid och medeltid (ca år 1000-1150 e. kr). Gravarna är vetenskapligt intressanta då de ger en inblick den komplicerade process som ledde till att kristendomen infördes.  Platsen domineras av kristna gravar som har en koppling till de människor som finns intill. Själva gravgården är färdigundersökt och i år ligger fokus på omgivningarna som bland annat består av äldre gravläggningar.

Broby bro ingår i ett forskningsprojekt som pågått i flera år lett av Stockholms läns museum arkeologer i samarbete med arkeologistudenter från Stockholms universitet, som en del i deras utbildning.

Mellan den 9 och 27 maj 2016 återvänder arkeologerna till Broby bro för att undersöka den spännande gravgårdens omgivningar. Syftet är att hitta fler ledtrådar som kan hjälpa dem att förstå platsens betydelse för forntidens människor.

Genom årets utgrävning hoppas vi få svar på bland annat följande frågeställningar:

Varför begravdes människorna på just denna plats? Hur har gravgården i sin tur påverkat sin omgivning? Vilka ligger bakom anläggandet? Ur vilken social miljö är den sprungen?

Efter att utgrävningsperioden är slut tar analyser vid, så svaren på dessa frågor kommer kanske så småningom.

Sedan 2013 är utgrävningarna en del av ett forskningsprojekt som sker i samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms universitet.

Stockholms läns museum håller publika visningar 2016:

17/5 kl:14:00
19/5 kl: 14:00
24/5 kl: 14:00
26/5 kl 14:00


Broby bro ligger invid Frestavägen i närheten av Karby gård i Täby.
Broby bro är ett av besöksmålen inom Runriket, www.runriket.se

Ansvarig arkeolog
Lars Andersson, Stockholms läns museum
tfn: 076-526 94 51076-526 94 51
www.stockholmslansmuseum.se

 

 Karta Broby zoomad Karta Broby zoomad

Broby 1 Foto: Mattias Ek Broby 1 Foto: Mattias Ek

Broby 2 Foto: Mattias Ek Broby 2 Foto: Mattias Ek

Karta Broby Karta Broby