Nyhtestablå

Rösaring – ett arkeologiskt forskningsprojekt

Presentation av Rösaringskomplexet
Den unika och monumentala fornlämningsmiljön Rösaring ligger på krönet av den 61 m höga grusåsen, strax väster om Sanda gård i Låssa socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Den består av en 540 m lång vägbank (raä 85:1) som löper i N-S riktning med ett gravfält (raä 23) och en labyrint (raä 24) i den södra änden och en husgrund (raä 85:2) i den norra (Prenzlau-Enander 1991:92). Gravfältet som utgörs av två rösen, 12-16 m i diameter, fyra stensättningar, varav tre 2-9 m och en 22-23 m i diameter, och två större högar, 14 respektive 22 m i diameter, exponerar ut mot söder med en vidsträckt utsikt över Mälaren. Storhögen är 2,5 m hög och har en 7x11 m stor platå.

Projektets målsättning
Projektet påbörjades 1996 och drivs av Stockholms läns museum i samarbete med Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion och de lokala hembygdsföreningarna i Upplands-Bro kommun.

Projektets målsättning är att försöka förstå Rösarings betydelse, funktion och sammanhang under forntiden. För att kunna närma sig detta mål krävs i första hand att fornlämningslokalen sätts in i ett större bebyggelsearkeologiskt sammanhang. Som en lämplig avgränsning för undersökningsområdet har valts de fastigheter som berör grusåsen med Rösaring, d v s Sanda, Ekeby, Tibble, Ålbrunna och Säbyholm.

Projektet har ingen bestämd tidsbegränsning och är tänkt att drivas så länge det känns meningsfullt. Arbetet bedrivs enligt följande modell:

  1.    Sammanställning av befintlig kunskap i en bebyggelsearkeologisk analys grundad på inventeringar, arkivstudier, kartor och litteratur.
  2.    Formulering av frågeställningar.
  3.    Fördjupning av inventeringsunderlaget genom specialinventering av undersökningsområdet och kartering av tidigare icke kartlagda fornlämningar.
  4.    Prövning av frågeställningar genom begränsade undersökningar, t ex fosfatkartering, avsökning med metalldetektor, grävning av provschakt och provrutor.
  5.     Arkeologiska undersökningar för lösande av centrala frågeställningar.Projektets undersökningar 1996-98

Projektet avslutades år 2000 i och med att samtliga undersökningar under åren 1996-98 preseterades i länsmuseet rapportserie.

Läs mer i rapporten:
Arkeologiska undersökningar vid Rösaring
Sanda och Stora Ekeby, Låssa socken, Upplands-Bro kommun, Uppland
Peter Bratt och Kjell Andersson (metalldetektering)
Rapport 2000:11

Projektledare: Peter Bratt.rosaring1 Rösen på höjden med Mälaren i fonden

rosaring2 Barrar och vikter funna vid undersökningen av bytomten 1997