Nyhtestablå

Vad säger lagen? Får fornlämningar tas bort?

Enligt lagen får man inte ta bort, täcka över, förändra, skada eller ens plantera blommor på en fast fornlämning. Om man planerar större byggnationer eller liknande som innebär att man verkligen blir tvungen att göra ingrepp i en fast fornlämning, måste man först söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är den myndighet som ansvarar för att kulturminneslagen efterlevs och som beslutar i frågor som rör fasta fornlämningar. Länsstyrelsen tar först ställning till om ingreppet är acceptabelt, dvs hur värdefull fornlämningen är och om det går att undvika förstörelse. Först därefter kan tillstånd lämnas, under förutsättning att ingreppet dokumenteras och utförs av sakkunniga arkeologer.

Hela arbetet skall också betalas av markexploatören själv. Detta kan medföra att exploateringsplaner ändras eller läggs ned. På så sätt kan lagen verka för att fornlämningar bevaras.

Se lagtexten -> hos Rixlex (Lag (1988:950) om kulturminnen m. m.)