Nyhtestablå

Besöksmål

Stenhamra stenhuggarsamhälle

Stenhamra stenhuggeri var under 1800-talets slut Stockholms läns största stenhuggeri och bevarar en ovanligt komplett industrimiljö från tiden. Dagbrotten och de välbevarade byggnaderna visar hur ett industrisamhälle kunde te sig vid denna tid.

Stenhamra stenhuggeri anläggs av Stockholms stad
Inne i Stockholm började vid 1800-talets mitt gatornas kullersten bytas ut mot huggen storgatsten. Ett intensivt arbete pågick i staden med stenläggning av gator, torg och kajer. Till en början köptes stenen ifrån enskilda tillverkare men 1872 började Stockholms stad tillverka egen gatsten. 1884 köpte Stockholms stad ett granitberg med egen strand vid Långtarmen i Mälaren. Ett stenhuggeri anlades på platsen som fick namnet Stenhamra.

Stenhamra var stadens största stenbrott och var fram till 1919 den största leverantören av gatsten. Den huggna stenen transporterades från brottet ned till stranden där den lastades i pråmar för leverans till staden.

Ett samhälle växer upp kring stenbrottet
Vid stenbrottet fanns omkring 100 anställda och kring stenbrottet växte ett självständigt samhälle med bostäder, skola, badhus och konsumbutik upp. Arbetarbostäderna uppfördes med enrumslägenheter och speglar förhållandena för dåtidens arbetarfamiljer.

Stenbrytningen upphör
Stenbrytningen upphörde 1937 men mycket av industrimiljön med stenbrottet och samhället med bostäder och andra inrättningar finns kvar. Uppbyggnader för tillverkningen, verkstäderna och redskapen är däremot borta. På strandsluttningen nedanför brotten ligger de byggnader som tillhörde stenhuggeriet, fem arbetarkaserner med dasslängor och jordkällare, musikpaviljong, konsumbutik, skolhus och ingenjörsbostad med kontor samt ytterligare några hus.

Miljön vid det nedlagda stenbrottet har använts vid filminspelningar sedan 1950-talet, till exempel i ”Vägen till Klockrike", Bröderna Lejonhjärta och Pippi Långstrump.

Husen hyrs idag ut av Stockholms stad som sommarbostäder.
Lisa Sundström, 2010

Litteraturtips och information

Sigrid Låås, Stenhamraminnen från sekelskiftet och Margareta Cramér, Stenhamra, Stockholms stenhuggarsamhälle, Stockholm 1984

Kulturhistorisk värdebeskrivning av stenhuggarsamhället i Stenhamra Ekerö kommun, Vicki Wenander, Wenanders i samarbete med Landskapslaget AB


Ldng2010-0283 Arbetarbostäder.

Ldng2010-0284 Bygge av stenskärven.

Ldng2010-0289 Skolhuset.

ldng20100285 Kallmurad huggen sten.

ldng20100286 Granitberget.