Nyhtestablå

Besöksmål

Brottby, Kvarnbacken

På Kvarnbacken vid Brottby ligger ett gravfält från yngre järnåldern (ca 500-1100 e Kr) intill den gamla forntida vattenvägen Långhundraleden. Mitt på gravfältet står en välbevarad kvarn från 1870-talet.

Gravfältet på Kvarnbacken består av närmare 80 gravar med typiska former för yngre järnålder – högar, runda och rektangulära flacka stensättningar och en så kallad treudd. En arkeologisk utgrävning 1984 av tre av gravarna visade att de innehöll kremerade människor från vendel- och vikingatid (ca 550-1000 e Kr). Man fann också rester av personliga ägodelar som hornkammar, glaspärlor, en granat, keramik och järnnitar, kanske från brända båtar.

Karlarnas by
Gravfältet ligger idag på gränsen mellan de två gårdarna Stora Karby och Brottby. Stora Karby har tidigaren hetat Karleby, en ortnamnsform med ursprung i yngre järnålder som förekommer på flera platser i Mellansverige och brukar tolkas som karlarnas by. Karlarna var enligt ortnamnsforskarna krigare och det är inte ovanligt att det hittats gravar med vapen vid dessa Karlabyar. Den största högen på Kvarnbacken som är ca 17 meter i diameter stämmer väl med hur sådana krigargravar kunde se ut under denna tid.

Den stora högen ligger som gravfältet i övrigt väl exponerad mot Husaån som förut var en del av Långhundraleden. Leden var under forntiden och ända in i medeltiden en viktig farled mellan Uppsala och Östersjön. Gravfältets strategiska läge skvallrar om att det verkligen kan ha varit en krigare eller lokal härskare som haft sitt boställe på platsen.

Brottby kvarn och Össeby kyrka
Uppe på Kvarnbacken, bland de forntida gravar, ligger Brottby kvarn som uppfördes på 1870-talet av Brottby gårds ägare. Kvarnen lades ned redan mot slutet av 1910-talet, men är idag välbevarad efter flera restaureringar, senast 1993. Det är en väderkvarn av en ovanlig typ som står på skenor och med ett kvarnhus som vridits efter vinden. Sådana så kallade skenkvarnar har bara funnits i Uppland och denna är en få bevarade idag. Till kvarnen hör också en kvarnstuga som troligen också byggdes på 1870-talet. Den är idag hembygdsgård för Össeby-Garns hembygdsförening.

Vid Brottby gård, några hundratals meter sydöst om Kvarnbacken, ligger ruinen efter Össeby sockenkyrka. 1838 slogs församlingarna Össeby och Garn ihop efter att underhållet av kyrkorna blivit för betungande. Garns kyrka blev den nya församlingens sockenkyrka medan den då 500 år gamla Össeby kyrka lämnades att förfalla. Idag är ruinen restaurerad och möjlig att besöka.

Lyssna gärna på ljudfilerna som handlar om Brottbys historia. Det finns även ljudfiler med syntolkning av kulturmiljön så att personer med funktionsnedsättning i förväg får kunskap om framkomligheten.

Besöksinformation

Tillgänglighet
Det finns ljudfiler med syntolkning av kulturmiljön så att personer med funktionsnedsättning i förväg får kunskap om framkomligheten.

Hitta hit
SL hållplats Brottby trafikplats.
Med bil: Från E 18 avfart 188, mot Karby/Brottby. Sväng mot Brottby och besöksmålet kommer efter bara 50 m på vänsterhand. Parkering dock cirka 100 m längre fram till höger.

Länkar

Össeby-Garns hembygdsförening

Litteraturtips och information

Ambrosiani, Björn. Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Stockholm 1964


lp2011-1714 Kvarnbacken

lp2011-1715 Kyrkoruinen.