Nyhtestablå

Besöksmål

Vidbynäs gravfält

Gravfältet vid Vidbynäs är en av få lämningar från järnåldern i Nykvarn. Det är vackert beläget på en höjd med utsikt mot Turingesjön.

Gravfältet togs sannolikt i bruk under äldre järnålder (ca 500 f. Kr. – 550 e. Kr.) och omfattar minst 70 gravar i olika former. Här finns många olika typer av gravar: högar, stensättningar, resta stenar och en s. k. treudd. En treudd är en tresidig stensättning. Treudden i Vidbynäs ligger vackert vid den högsta punkter på gravfältet och är rätt stor, sidorna är 12 meter långa. De resta stenarna utgörs av cirka en halvmeter höga stenar som rests över en grav. Fram till att Nykvarns kommun bestämde sig för att göra en natur- och kulturstig i området var gravfältet och dess omgivningar rätt okänt. Runt om gravfältet finns fler lämningar och tillsammans med kyrkan bildar de en intressant och välbevarad kulturmiljö.

Ingen av gravarna har undersökts arkeologiskt, men det här gravfältet liknar andra från samma period och som har undersökts. Därför tror vi att majoriteten av gravarna tros vara från yngre järnålder (550-1050 e. Kr.).

Mindre än 100 meter från gravfältet hittades under arkeologiska undersökningar 2002 lämningar efter en boplats från samma period.

I området finns även sk skålgropsstenar, det är helt enkelt stenar där man av olika anledningar har huggit in gropar. Ofta är dessa från bronsåldern (1700-500 f. Kr.), men de kan också vara yngre. Under sent 1100-tal byggdes de äldsta delarna av Turinge kyrka. I kyrkan finns en runsten från 1000-talet vilken några söner låtit resa till minne av sin far Torsten och hans bror. Namnet Vidbynäs finns tidigast belagt år 1725. Under 1600- och 1700-talen namngavs många herrgårdar och så är även fallet för Vidbynäs.

Besöksinformation

Närmaste SL-hållplats är Turinge kyrka, sedan får man promenera cirka 1 km mot Vidbynäs gård. Se: www.sl.se

Parkering: Det finns än så länge inga egentliga parkeringar vid gravfältet, man kan parkera vid en liten parkeringsficka.

Tillgänglighet: Området är i dagsläget svårt att ta sig fram till om man har svårt att gå eller har barnvagn.


Vidbynas_4423 Vy över skogsbacke med terrasseringar vid Vidbynäs gravfält.

Vidbynas_4444 Gravfältet i Vidbynäs, med utsikt över sjön Turingen.

Vidbynas_4451 Utsikt från gravfältet.