Nyhtestablå

Besöksmål

Birka och Hovgården

Den vikingatida handelsplatsen Birka på Björkö i Mälaren och Hovgården på intilliggande Adelsö är ett av Sveriges omistliga världsarv.

När Birka grundades för 1250 år sedan låg Björkö vid en vik av Östersjön. På grund av landhöjningen har viken sedan snörts av och bildat Mälaren. Under 200 år, från 700-talet till 900-talet, var Birka en av knutpunkt för den nordiska fjärrhandeln.

På Adelsö på andra sidan fjärden låg en kungsgård, senare känd som Hovgården Birka anlades, enligt forskarna, på kungligt initiativ för att kontrollera och utvidga handeln. Men eftersom kungen vid denna tid inte hade så stor makt var han beroende av allianser med olika hövdingar. Birka blev därför hela Mellansveriges angelägenhet. Från Birka exporterades pälsverk, slavar och andra varor först till Västeuropa och senare till det muslimska kalifatet. Silvermynt från islams länder vällde då in i Sverige tillsammans med pärlor och andra exklusiva ting från Ryssland och orienten.

Svarta jorden
Husen i Birka, som låg i prydliga rader, var upp till åtta meter långa och fem meter breda. Väggarna bestod av flätverk tätat med lera eller av liggande plankor i skiftesverk. Över staden låg en ständig rök från alla öppna eldstäder. Avfall och aska fick ligga kvar och bildade så småningom ett flera meter tjockt lager, numera kallat svarta jorden. Här fanns hantverkare av alla slag som smeder, bronsgjutare, pärlmakare, kammakare, skomakare och vävare. Kanske bodde som mest mellan 500 och 1000 människor i Birka även om alla hus inte utnyttjades året om. Också många utlänningar vistades i staden under kortare eller längre perioder. Här fanns rika och fattiga, hövdingar, enkelt folk och trälar. Det arkeologiska fyndmaterialet visar att Birka övergavs omkring 975. Orsaken vet vi inte säkert och många förslag har lanserats, t. ex. att vattenvägen över Södertälje grundats upp genom landhöjningen. Utgrävningar de senaste åren av Birkas borgvall och dess närmaste omgivning tyder på att Birka övergivits efter en strid. Borgen har bränts och slagfältet aldrig städats på bortskjutna pilar och trasiga svärd. Omkring 975 anlades Sigtuna och att detta hade med Birkas undergång att göra är sannolikt, fast exakt hur sambandet ska tolkas är mycket omdiskuterat.

Misslyckad mission
Munken Ansgar kom till Birka 830. Han hade sänts ut av frankerrikets kejsare Ludvig den fromme. Ansgar mottogs väl och fick tillåtelse av kung Björn att predika i staden. Några av invånarna lät också döpa sig. Ansgar återvände till Birka drygt 20 år senare och man tror att han då såg till att ett kapell kunde byggas, men var det ska ha legat vet man inte. Någon bestående framgång hade inte Ansgars mission utan det skulle dröja flera hundra år innan Sverige kristnades.

På Björkö finns sex gravfält. Det största är Hemlanden, alldeles utanför stadsvallen, med ungefär 1600 gravar. De flesta av dem syns som runda jordkullar men det finns också tresidiga gravar och skeppssättningar. De mest omtalade gravarna på Birka är kammargravarna som ligger runt stadsvallen och utanför borgvallen. Där har de döda begravts i påkostade dräkter och fått med sig mängder med dyrbarheter som gravgåvor, ibland till och med fullt utrustade hästar. Birkas borg syns i dag som en halvcirkelformad vall som omgärdar borgberget. När man står uppe på berget har man milsvid utsikt.

På Birkas högsta punkt finns ett kors, uppsatt till minne av Ansgars mission. I Ansgarskapellet, invigt 1937, ritat av Lars Israel Wahlman och utsmyckat av en rad av tidens främsta konstnärer, hålls gudstjänster på helger under sommaren.

Adelsö Hovgården
Hovgården på Adelsö hör nära ihop med den vikingatida handelsplatsen Birka. Under medeltiden låg sedan kung Magnus ladulås sommarpalats Alsnöhus här. Alsnöhus förstördes redan i slutet av 1300-talet. Ruinen undersöktes arkeologiskt på 1910-talet och en slutsats var att byggnaden ursprungligen haft tre våningar. De murar man ser rester efter i dag tillhör källarvåningen. Redan under vikingatid hade kungar säte på Adelsö. Härifrån kunde de leda och kontrollera verksamheten på Birka. En av de kungar som regerat där och är känd till namnet hette Björn. Han var den som välkomnade den kristna missionären Ansgar som kom till Birka 830. Vid Hovgården finns stora högar i vilka flera av vikingatidens uppländska kungar anses ligger begravda. En av dessa, kallad Skopintull, grävdes ut 1917. Där, visade det sig, hade en mäktig man begravts någon gång omkring 900. Bland fynden fanns små kors av guldtråd, ett förgyllt hängsmycke, beslag till betsel, ett skrin, kärl av järn och keramik och mängder av ben efter hästar, hundar och kor.

Den vikingatida kungsgården låg högt i terrängen som en demonstration av makt, synlig på långt håll. Husen var byggda på terrasser i sluttningen ner mot stranden. Ungefär 20 sådana terrasser kan urskiljas i dag. Några undersöktes på 1990-talet. I ett av husen gjordes fynd av orientaliska silvermynt, små fragment av guld och ett skrinbeslag utformat som ett djurhuvud. Fynden tyder på hög social status och huset har säkert varit en del av kungsgården. Undersökningarna på 1990-talet visade också att det funnits en lagunhamn med en stenlagd kaj, skyddad av en stenpir. Vid denna hamn står en runsten med en inskrift som omtalar att en Tollir, bryte (fogde) lät rista stenen åt kung Håkan, vilken skulle kunna ha varit Håkon Röde som antas ha regerat på 1070-talet. Runstenen och hamnanläggningen visar att Hovgården var en betydelsefull plats även sedan Birka övergetts omkring 975.

Världsarv
Sedan 1993 är Birka och Hovgården upptagna på världsarvslistan. Så här löd Världsarvskommitténs motivering: "Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de 200 år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700-900."

Marken på Björkö har brukats både före och efter Birkas blomstringstid och en av gårdarna i Björkö by bedriver fortfarande jordbruk. Landskapet hålls i övrigt öppet av markägaren, riksantikvarieämbetet, med hjälp av röjning och betesdjur.

Besöksinformation

På Björkö finns ett museum med en basutställning som berättar historien om Birka och visar föremål från de arkeologiska utgrävningarna. Varje sommar visas en temautställning. Båt sommartid från Stockholm, Enköping m fl orter. Strömma Kanalbolaget, Mäla

Länkar

Birkamuseet
Unesco om världsarven
Världsarv i Sverige, Birka och Hovgården

Litteraturtips och information

Björn Ambrosiani och Bo G. Erikson: Birka vikingastaden I—V. 1991—1997.

Björn Ambrosiani: Birka och omlandet. I: Forntid i ny dager. Red. P. Bratt. 1998.

Lena Holmquist Olausson: Borgen brinner! I: Forntid i ny dager. Red. P. Bratt. 1998.

Bente Magnus: Birka. Svenska kulturminnen 2. 1999.

Mats Wahl: Folket i Birka på vikingarnas tid. 2001 (barn- och ungdomsbok).


Adelsö kyrka Hus och kyrka från luften.

Birkaglas Glasbägare från Birka.

Birkavalkyria Valkyriefigur

Björkö Birka - vikingastaden i Mälaren.

upptack_birka_adelsö Från Birka mot Adelsö.