Nyhtestablå

Besöksmål

Skårby

Längs Bornsjöns södra strand finns ungefär 100 gravar från bronsåldern. Skårbyröset högt upp på en höjd är den största av dem.

Vid Bornsjöns södra strand finns en obruten följd av lämningar från stenåldern till vår egen tid.

Det magnifika Skårbyröset är 25 meter i diameter, tre och en halv meter högt och omgivet av en mur. Förr trodde man att muren var en befästningsanläggning.

Röset är från bronsåldern. Platsen har sannolikt haft en religiös funktion och här har olika ceremonier ägt rum. Höjden som röset ligger på kan ha betraktats som ett heligt berg.

Svärd och nålar

Skårbyröset är inte undersökt. I rösen gör man sällan fynd, eftersom regnvattnet som strilar ner förstör både skelett och gravgåvor. Men undantag finns. I ett röse på Aspberget i Botkyrka, undersökt på 1970-talet, låg ett bronssvärd från den äldre bronsålderns mellersta del (ca 1200 f. Kr). I andra sörmländska bronsåldersrösen har knivar, armband, knappar, nålar, glaspärlor, krukskärvor och föremål av flinta påträffats.

Rösen som undersökts har i regel visat sig inte bara vara ”stenhögar” utan innehåller ofta någon form av mur eller liknande byggnadskonstruktion.

Ett röse var ursprungligen en gravvård för en enda människa, men behöll sin betydelse under århundraden. Ofta har man utnyttjat röset för nya begravningar långt senare. I röset med bronsålderssvärdet påträffades en halsring från vendeltiden (ca 600 e. Kr) och en grav från tidig vikingatid (850—950 e. Kr).

Järnåldersgravar

Vid Skårby finns också två gravfält från den yngre järnåldern med ett 20-tal synliga gravar. Vid arkeologiska undersökningar av liknande gravfält hittar man alltid ytterligare gravar, som inte syns i markytan. Det är därför mycket möjligt att de två gravfälten är en enda stor begravningsplats.

Vid utgrävningar på platser som denna hittas ofta rester av byggnader i direkt anslutning till gravarna. Husen var byggda av trä och hade stampat jordgolv. Inga spår syns i dag ovan mark men under ytan finns eldstäder, sopor och gropar efter husens bärande stolpar.

Skårby gård har förmodligen legat i närheten av gravarna och först senare flyttats ner till vattnet där den ligger i dag.

Fornstig

Salems socken har en lång historia. Kyrkan från början av 1100-talet är vackert belägen på en udde i södra Bornsjön. Från kyrkans parkeringsplats utgår en fornstig. Sjön är reservvattentäkt och fridlyst.

Länkar

Salems hembygdsförening
Salems kommun, Skårby

Närmaste SL hållplats Salems kyrka

Litteraturtips och information

Salemsboken. Om en Sörmlandsbygd i ord och bild. 1984.

David Damell: Bronsålder i Södermanland. 1985.


LD98-0064 Skårbyröset.

ld98-0280 Stenhägnad.