Nyhtestablå

Besöksmål

Säbygravfältet

Säbygravfältet på Ingarö är skärgårdens största. Det ligger i ett välbevarat, äldre kulturlandskap med spår av järnålderns åkerbruk.

Säbygravfältet ligger i en tallskogsbevuxen sluttning strax väster om nuvarande Säby gård.

Det är Stockholms skärgårds i särklass största järnåldersgravfält med drygt 150 gravar, de flesta säkert från yngre järnålder. Det finns också antal låga stensättningar som troligen kan dateras till äldre järnålder. Storleken på gravfältet tyder på en bosättning med lång kontinuitet.

På samma gravfält finns också en storhög med en diameter på 20 meter och åtta treuddar. Storhögen kan vara en hövdingagrav. Treuddar är stensättningar med insvängda sidor och dateras till vikingatid.

Låg vid havsvik

På grund av landhöjningen var vattennivån under järnåldern fem till tio meter högre än idag. Ingarölandet var under förhistorisk tid förhållandevis glest bebyggt. Landskapet såg annorlunda ut och dagens åkermark låg till största delen under vatten. Säby låg då vid en havsvik. Namnet betyder byn vid sjön.

Omedelbart öster om gravfältet finns husgrunder och husgrundsterrasser, säkert rester efter den förhistoriska och medeltida byn. Den största terrassen är 25 x 7 meter.

Järnålderns Säbybor levde främst av fiske och boskapsskötsel. Åkrarna var små och låg på det som idag är skogsbevuxna kullar. I närheten av bytomten finns och flera övergiva, så kallade fossila åkrar och en cirka 100 meter lång hålväg.

Samlad kulturmiljö

Byn låg här fram till sent 1500-tal då det adliga säteriet Säby bildades. Säbybönderna upphörde därmed att vara självägande.

Den samlade kulturmiljön vid gamla Säby ger en bra helhetsbild av hur människor levde och livnärde sig här för mer än tusen år sedan.

Besöksinformation

Tillgänglighet
Stigen fram till gravfältet är en vanlig skogsstig som kan vara svår att ta sig fram på.

Hitta hit
SL busshållplats Kulla gårdsväg.
Med bil: Från Värmdöleden, väg 222, följer man skyltning mot Ingarö. Ingarövägen övergår i Eknäsvägen och sedan i Björkviksvägen, följ inte skyltning mot Säby utan fortsätt en bit längre fram på Björkviksvägen, ca 200 meter då det kommer en liten blå pil, ”gravfält” som pekar in mot gravfältet och parkeringen

Litteraturtips och information

Rolf Källman: Skärgårdsbygd. Kulturhistoriska miljöer i Värmdö kommun. 1991.


LD2000-0283 Säbygravfältet på Ingarö.

LD2000-0288 Största gravfältet i skärgården.