Nyhtestablå

Besöksmål

Söderby i Salem

Området runt Söderby i Salem uppvisar många sevärda lämningar från forntid och medeltid.

Öster om Nedre Söderby utbreder sig Söderby gravfält, ett av Mälarområdets bäst bevarade från äldre järnåldern. Där finns ungefär 150 synliga gravar men troligen döljer sig fler under marken. Många är låga och svåra att upptäcka, speciellt på sommaren när gräset är högt. Men gravarna blir allt tydligare ju högre upp man kommer på gravfältet. Det är också dessa gravar som är de äldsta. Bland gravarna kan man lägga märke till en skeppssättning.

På vissa gravar ligger det klot. De markerar kvinnogravar. Ett av gravkloten vid Söderby är ornerat med grunda inknackade linjer, något som är ovanligt.

Parstuga och runsten

I västra utkanten av Söderbygravfältet ligger Nedre Söderby gård. Huvudbyggnaden är en välbevarad knuttimrad parstuga från 1700-talet. Här finns också en loftbod och en drängstuga från samma tid.

Strax söder om motorvägen står en runsten från 1000-talet på sin ursprungliga plats. Runstenar stod ofta längs gamla vägar för att visa förbipasserande vems ägor man kommit till och att man var kristen.

Inskriften på stenen lyder: "Björn och Faste reste stenen efter Kättilbjörn, sin fader, Torgärds make”.

Gamla hålvägar

Alldeles i närheten finns det hålvägar som visar att man gått och ridit förbi där under mycket lång tid.

Hålvägarna har blivit till genom slitage av alla de fötter och hovar som trampat fram. De syns idag som breda, ibland djupa diken, ibland flera stycken bredvid varandra. När en väg blivit för sliten, djup och besvärlig har man gått vid sidan om och på så vis bildades en ny hålväg.

Vid staketet i öster finns ett block med skålgropar, tre till fem centimeter stora, inhuggna i magiskt syfte under förhistorisk tid.

Botvidskälla

Enligt legenden bröt en källa fram när man 1129 i procession förde Sankt Botvids kvarlevor från Salems kyrka där han legat begravd till en nybyggd kyrka, föregångaren till Botkyrka kyrka.

Länkar

Salems hembygdsförening
Botkyrka-Salem hemslöjdsförening
Salems kommun, Söderby

Närmaste SL hållplats Söderby Gårds väg (Botkyrka))

Litteraturtips och information

Salemsboken. Om en Sörmlandsbygd i ord och bild. 1984. Kommunen: www.salem.se


LD2000-0229 Grav från äldre järnålder.

Söderby, hög Hög på Söderbygravfältet.

Söderby, sten Resta stenar på Söderbygravfältet.