Nyhtestablå

Besöksmål

Telge hus (Ragnhildsborg)

På Slottsholmen vid Mälaren strax norr om Södertälje centrum ligger ruinen av den medeltida fogdeborgen Telge hus, också kallad Ragnhildsborg.

Telge hus (Täljehus) anlades på 1300-talet. Platsen nämns första gången i skrift 1400. Från borgen drev fogden in skatt i ”Telge län” som omfattade Öknebo, Hölebo och delar av Svartlösa härader.

En arkeologisk undersökning 1937 visade att borgen bestått av en hall, två rum med välvt tegeltak och ett torn. En övervåning kan också ha funnits.

Nya undersökningar gjordes 2000-2002. De gjordes av Södertörns högskola och koncentrerade sig på att genom en kombination av land- och undervattensarkeologi studera borgens förhållande till sitt omland.

Vrak av medeltidsbåt

Dykare fann rester av pålningar och stenkistor av timmer, som bör har tillhört borgens hamn. Anläggningarna kunde dateras till 1300-talet.

I viken hittades också det relativt välbevarade vraket av en tio meter lång klinkbyggd båt från samma tid. Båten är ett av de äldsta exemplen från Mälarområdet på en båt av detta slag. Den påminner om de båtar som på 1950-talet påträffades i Riddarholmskanalen i Stockholm.

Upprorsledaren Engelbrekt försökte 1445 öppna en kanal från Saltsjön genom Södertälje för att sjöfarten till Mälaren skulle kunna undvika det danskkontrollerade Stockholm. Han lovade den tyska Hansan tullfrihet och fri lejd förbi Södertälje.

Pilar och sporrar

Enligt traditionen så motsatte sig fogden på Täljehus detta och som vedergällning stacks borgen i brand av Erik Puke, Engelbrekts närmaste man.

Spår av dessa strider som armborstpilar, hästskor, sporrar, och rester av en ringbrynja har påträffades vid de arkeologiska undersökningarna. Men bland fynden fanns också spår av huslig verksamhet som ljushållare, sländtrissor och en fingerborg av brons.

När Karl Knutsson valts till kung 1448 lät han bygga upp borgen på nytt. Den kom då att kallas Karlsborg eller Karlsholm.

Södertäljes helgon

Mot slutet av 1400-talet hade borgen förlorat sin betydelse och den övergavs. På 1500-talet beskrivs den som förfallen och ”omkullslagen”.

Telge hus kallas numera ofta för Ragnhildsborg, ett namn som anknyter till Södertäljes legendariska skyddshelgon drottning Ragnhild. Namnet är inte medeltida utan känt först från 1700-talet.

Fynden från undersökningarna 1937 finns på Torekällbergets museum i Södertälje.

Länkar

Torekällbergets museum i Södertälje

Närmaste SL hållplats Ragnhildsborgsvägen


LX2006-0959 Telgehus borgruin.

LX2006-0960 Förstört på 1400-talet.