Nyhtestablå

Attefallhus - fritt fram att bygga? Från 2 juli 2014 gäller nya regler för uppförande av komplementsbyggnad till en- eller tvåbostadshus

Sedan 2 juli 2014 har du som fastighetsägare möjlighet att utan bygglov uppföra en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ditt en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnaden kallas i folkmun för Attefallshus. Lagändringen gäller också 15 kvadratmeters tillbyggnad och att du utan bygglov får bygga två takkupor på en byggnad som inte redan har takkupor.

Förändringen av lagen är tänkt att förenkla för byggherren på två punkter; komplementbyggnaden behöver inte följa bestämmelserna i gällande detaljplan och komplementbyggnaden kan uppföras utöver gällande byggrätt. Ett startbesked för byggnaden måste oavsett detta alltid sökas hos kommunen. Vid ansökan om ett startbesked prövar också kommunen om komplementbyggnaden uppfyller kraven för bygglovfrihet eller inte.

Det är viktigt att tänka på att bygglov i vissa fall även fortsättningsvis kan krävas för uppförande av ett s.k. Attefallshus, tillbyggnad och takkupor. Exempel på detta är när den befintliga byggnaden bedöms som kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefull, eller ingår i ett sådant sammanhang. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller områden kan vara skyddade i en detaljplan eller finnas med i kommunens kulturmiljöprogram, men byggnader kan vara särskilt värdefulla även om skyddsbestämmelser eller dokumentation saknas. Vad som gäller i just din kommun måste du kolla med stadbyggnadsförvaltningen där du bor.

Utöver dessa undantag finns det ytterligare saker som kan behöva tillståndsprövas, till exempel strandskydd och restriktioner i detaljplaner för trädfällning. Vill du ha mer information om vad som gäller är Boverkets hemsida och deras PBL-kunskapsbank ett bra tips:

http://www.boverket.se/pblkunskapsbankenAttefallhus - fritt fram att bygga? Nya regler från 2 juli 2014