Nyhtestablå

Kyrkor och kyrkbyar

De första kyrkorna byggdes i trä. Dessa ersattes snart av de medeltida kyrkor, oftast uppförda av gråsten, som alltjämt är i bruk. De äldsta stenkyrkorna hade i al1mänhet en enkel plan bestående av långhus och smalare, rektangulärt kor ibland avslutat med absid. Västtorn kunde förekomma. Gråsten var det material som gratis stod till förfogande i bygden och blev därför naturligt det byggnadsmaterial som vanligtvis användes i mälarlandskapens sockenkyrkor.

Först omkring 1240 kom tegeltekniken till användning i mälardalen. Dominikanermunkarnas kyrka i Sigtuna, Mariakyrkan, som började byggas vid den tiden, är nu det äldsta bevarade exemplet på en kyrkobyggnad helt i tegel i denna del av landet.

Kring kyrkan växte det ofta upp ett sockencentrum, en kyrkby, som kunde bestå av prästgård, fattigstuga, sockenstuga, klockarbostad och från andra hälften av 1800-talet skola och kanske en handelsbod.

GN/FMRLX99-0240 Husby kyrkby, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna.