Nyhtestablå

Lagar och bidrag

Lagskydd för byggnader
Plan- och bygglagen och Kulturminneslagen är två lagar som kan användas för att skydda byggnader och miljöer. Det bästa skyddet en byggnad kan få är dock en intresserad och kunnig ägare, förvaltare eller hyresgäst.

K-märkt och kulturhus
K-märkt eller kulturhus är en vanlig benämning på hus som av allmänhet och massmedia uppfattas som gamla och värdefulla. Begreppen har dock ingen formell innebörd.

Byggnadsminnen
Hus som är "synnerligen märkliga" kan förklaras som byggnadsminnen av länsstyrelsen och därmed få ett starkt lagskydd.

Q eller q i plan
En annan möjlighet att skydda en byggnad är att ge den stort eller litet Q eller någon annan bestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Röda, blå, gröna eller gula hus
I många kommuner har det genomförts byggnadsinventeringar där intressanta byggnader värderats. Inventeringarna används ofta i samband med bygglov, som en vägledning till husets byggnadshistoriska värde.

Läs mer om lagar på länsstyrelsen webbplats.

Bidrag
Det finns vissa möjligheter att få bidrag till vård eller ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Man ansöker om bidrag hos länsstyrelsen som skriver på sin webbplats att man: " … prioriterar bidrag till lagskyddade byggnader och miljöer i första hand inom följande kategorier; Stockholms skärgård, Stockholm som huvudstadslän och Stockholm som Sveriges främsta industriregion."

Läs mer om bidrag på länsstyrelsen webbplats.