Nyhtestablå

Mindre städer

I länet finns flera städer med äldre sammanhängande trähusbebyggelse bevarad. Sigtuna är en av landets äldsta städer och en av de få välbevarade trästäderna. Från stadens äldsta skede finns den medeltida stadsplanen. Den låga trähusbebyggelsen, tillkommen under 1700- och 1800-talen, består av sammanhängande bostadshus i timmer samt uthus i timmer, korsvirke eller resvirke. Bostadshusen var klädda med panel redan på 1800-talet och taken var täckta av tegel.

Likaså har Norrtälje - ursprungligen marknadsplats med stadsprivilegier från 1622 - en del trähusbebyggelse kvar. Den härrör främst från 1800-talet då staden var en livligt besökt badort. Här finns dels sammanbyggda gathus i två våningar, dels friliggande fiskarstugor och äldre sommarvillor.

Vaxholms uppkomst som stad hör samman med utbyggnaden av Vaxholms fästning. Samtidigt innebar fästningsbygget att man fram till 1912 enbart fick bygga trähus i staden. Vaxholm bevarar delvis karaktären av fiskeläge med hamn, låga bostadshus och sjöbodar, delvis karaktären av badort med sommarvillor från 1800-talets slut - nu permanentbostäder.

GN/FMRLR99-0066 Rådhuset i Sgtuna.

LD99-0370 Rådhuset i Norrtälje.