Nyhtestablå

Skärgårdsbyar

Skärgårdsbyns lokalisering och bebyggelsens utformning har i hög grad påverkats av näringsgeografiska förutsättningar. Ett näringsliv med fiske, jakt, jordbruk och boskapsskötsel i olika kombinationer var nödvändigt för överlevnad. Tillgång till odlingsbar mark samt bränsle och byggnadsmaterial från skogen har varit viktiga förutsättningar vid sidan av havets resurser.

Det är stor skillnad mellan innerskärgårdens mera jordbruksanknutna byar och ytterskärgårdens bebyggelse i direkt anslutning till en naturhamn. De knappa förhållandena har präglat bebyggelsens utformning och bidragit till en lokal byggnadstradition.

Från 1800-talets senare del tillkom nya försörjningsmöjligheter. Sommargästerna innebar sysselsättning för den bofasta befolkningen. Samtidigt blev det allt svårare att försörja sig på de gamla näringarna. Den bofasta befolkningen har minskat i antal och husen nyttjas i stället av sommargäster. Den delvis ändrade användningen av skärgården har inneburit en friare lokalisering av bebyggelsen.

GN/FMRAN-00420 Svartlöga.

LD97-0865 Östra Lagnö.