Nyhtestablå

Arkiv

I många arkiv och på andra platser kan det finnas källmaterial om ditt hus eller det område där det ligger.

Vill du veta mer om miljön som din fastighet ligger i kan du börja med att titta i länsmuseets material om kulturmiljöerna i kommunerna.


Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är centralt arkiv för Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Kungliga Myntkabinettet. Här kan man hitta arkivmaterial om tex byggnadsminnen och andra märkliga byggnader.
http://www.raa.se/cms/extern/informationstorg/arkiv_och_bild.html

Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseets samlingar är Sveriges största i sitt slag och består av cirka 2 miljoner skisser, ritningar och handlingar, cirka 600 000 fotografiska bilder och cirka 2 000 arkitekturmodeller. Med museets databas ARKDOK är det möjligt att få upplysningar om Arkitekturmuseets och många andra arkivs arkivalier, enskilda arkitekter och uppförda byggnader. Arkivet är öppet för såväl professionella som amatörforskare och andra intresserade.
www.arkitekturmuseet.se

Brandförsäkringsverket

Allmänna Brandförsäkringsfonden började sin verksamhet den 31 oktober 1782. För att erhålla en brandförsäkring i äldre tider krävdes en noggrann beskrivning av byggnaderna.

I samarbete med SVAR (Svensk arkivinformation) är värderingar, gjorda under åren 1782 - 1930, mikrofilmade och registrerade. Registret som omfattar 60 000 värderingar är sorterat efter gamla sockennamn och tillgängligt på Internet. Värderingar finns över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus, skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda gårdar t.ex. gods och sätesgårdar. Genom SVAR finns möjlighet att låna mikrokort eller att köpa papperskopior på värderingshandlingen. Mikrofilmerna är även tillgängliga vid besök på Brandförsäkringsverket.
www.brandverket.se

Hembygdsföreningarnas samlingar
Länets hembygdsföreningar är en stor och viktig källa till länets byggnadshistoria. Många hembygdsföreningar har stora bildsamlingar, arkivhandlingar och kunskap om trakten. Länets hembygdsföreningar hittar man på Stockholms läns hembygdsförbunds webbsidor.
www.hembygd.se

Kommunala arkiv
I byggnadsnämndens arkiv kan man hitta äldre ritningar och planer. Hur gamla ritningar det finns varierar från kommun till kommun.

Stadsbyggnadskontoret (heter lite olika i olika kommuner) har uppgifter om aktuella planbestämmelser som Q. De svarar också på frågor om bygglov.

Många kommuner har också material om bebyggelsen i sina kommunarkiv och på vissa platser finns det ett speciellt bildarkiv.

Hos kommunerna kan man ofta också hitta byggnadsinventeringar.

Lantmäteriet
Hos lantmäteriet finns numera en stor mängd historiska kartor tillgängliga via Internet.
www.lantmateriet.se

Nordiska museets arkiv

I Nordiska museets arkiv finns ett stort och rikt material om liv och arbete i Sverige, om levnadsvillkor, tankar, föreställningar och upplevelser. En stor del har tillkommit genom museets egen insamlingsverksamhet i form av fältarbeten och frågelistor, annat har köpts eller donerats av privatpersoner, organisationer och företag.

Nordiska museet har landets största kulturhistoriska fotografisamling med cirka 4 miljoner fotografier från 1840-talets dagerrotyper till aktuella reportagebilder. Filmarkivet omfattar närmare 400 filmer, både egenproducerade och förvärvade.
www.nordiskamuseet.se

Riksarkivet - Statens arkiv
Den centrala statsförvaltningens arkivbestånd bevaras och vårdas av avdelningen för statliga arkiv. Till omfånget räknas handlingarna i dryga tio hyllmil, en siffra som ständigt växer.

Hos Riksarkivet finns bland annat en rad centrala godsarkiv. På person- och släktsidan finns det dominerande skiktet från 1600-talet och framöver vad avser politiker- och ämbetsmannavärlden m.m.
www.statensarkiv.se/ra

Stockholms stadsarkiv
Stockholms stadsarkiv är arkivmyndighet för Stockholms stad och har landsarkivfunktion för Stockholms län. Där förvaras alltså arkiv både från Stockholms stads kommunala verksamheter och från de lokala statliga myndigheterna i länet.

I Stadsarkivet finns ett omfattande utbud för den som söker information om Stockholms månghundraåriga historia - ända tillbaka till 1400-talet. Där finns stora mängder ritningar och kartor, domstolsprotokoll och polisrapporter, rullor från sjömanshus, sjukjournaler, klasslistor och betyg, stadens myndigheters arkiv, kyrkoarkiven med födelse- och dopböcker, dödböcker och vigselhandlingar.
www.ssa.stockholm.se

Stockholms stads brandförsäkringskontor

Brandkontoret förfogar över ett unikt arkivmaterial som omfattar hela företagets verksamma tid från 1746 och utgör en unik dokumentation över de försäkrade fastigheterna. De är dokumenterade med uppgifter om själva byggnaden och fastighetsägarna. Det gör kontorets arkiv och framförallt de byggnader som försäkrades under 1700-talet, till en eftersökt källa för forskare.
www.brandkontoret.se

Stockholms stadsmuseum
I stadsmuseets faktarum finns bla byggnads- och specialinventeringar, etnologiska rapporter, uppteckningar, kartor och ritningar samt framför allt bilder som täcker in de flesta områden av forna tiders samhälle och samhällsliv. Ämbetsarkivet innehåller handlingar rörande museets kulturmiljövårdande insatser och dess i övrigt mångskiftande verksamhet
www.stadsmuseum.stockholm.se