Nyhtestablå

Grund

Grunden behöver kontinuerlig översyn. Mindre lagningar av en gammal stengrund kan husägaren utföra själv. Vid mer omfattande grundarbeten är det viktigt att man kontrollerar att inte murstocken är förbunden med grunden eller stommen på något vis, så att den skadas när man lyfter huset eller arbetar med grunden. Om du misstänker att du har problem med sättningar eller med fukt i grunden - tag alltid kontakt med en byggnadsteknisk expert.

Mark och vegetation
Under årens lopp höjs marknivån invid huset, genom att förmultnande växtdelar samlas. Marken håller fukt och en förhöjd marknivå kan ge upphov till skador på grund och stomme. Se därför till att sänka marknivån igen och undvik rabatter vid husväggen om grunden är låg. Tag bort rötter som hotar att skada grunden. Gräv ut marken närmast huset för att få en lutning från grunden så att vatten leds bort.

Vattenavrinning från tak och fasad
Tänk på att leda bort regnvattnet från fasad och grund. Rensa rännor och stuprör vår och höst.
Komplettera med rännor om sådana saknas. Äldre grunder är vanligtvis bredare än huset och regnvatten kan då samlas på den hylla som bildades där fasaden och grunden möts. Förr löste man detta problem genom att placera en horisontellt placerad fotbräda närmast grunden, man räknade med att man måste byta denna bräda med jämna mellanrum. Det bästa är naturligtvis om denna bräda lutar ut från grunden .

Timmerhus med torpargrund
Grunden kan se ut att vara i dåligt skick, ofta ser skadan värre ut än vad den är.
Hörnstenar kan behöva justeras om de rört sig p g a av tjälskjutning. Om de övriga stenarna i grunden trillat ur är det ingen större fara eftersom de inte bär konstruktionen, så länge syllstocken är intakt. Om syllen har stöd hela vägen innebär det förstås mindre belastning på hörnstenarna. Utfallna stenar kan skapa hyllor där regnvatten kan ledas in i konstruktionen. Sätt tillbaka de stenar som trillat ur. Kompletteringar bör göras med liknande sten.

Om grundstenarna är sammanfogade med kalkbruk, laga med nytt kalkbruk där det gamla fallit bort. Fördelen med kalkbruk är att det är ganska mjukt. Använd inte cementbruk. Det är alltför hårt och tätt och kan inte följa med i grundens och husets naturliga rörelser. Cementputsen kan lossna i stora sjok och där bakom samlas vatten. Bruket släpper inte heller ut fukt inifrån grunden.

Förr lade man näver som fuktisolering mellan grundmur och syllstock. Idag kan man använda grundisoleringspapp .

Sättningar
Hus som ligger på mark som är olämplig för odling, som stenig mark eller höjder, har ofta en bra grundläggning. Det är vanligare med skador på hus som ligger på f d åkermark och i städerna. Där grundläggningen är ytlig, marken är lös och vattentillförseln riklig kan grundstenar undermineras och huset sätta sig. När marken håller mycket fukt kan vattnet frysa på vintern. Det frusna vattnet tar större plats och kan orsaka tjälskjutningar. Sänkning av grundvattennivån kan också ändra marklagrens bärighet

Undersök noga vad en sättning har för orsaker och vad som måste göras. Om skadan är gammal  kan det uppstå nya problem om man försöker lyfta huset.

Dränering
Många hus ligger i slänter eller på fukthållande lermark och man kan behöva förbättra dräneringen. En dränering kan dock ge upphov till nya sättningar genom att marken torkas ut. Se över gamla dräneringsrör så de inte har slammat igen.

Rötskador

Rötskador kan uppstå i oventilerade utrymmen genom att markfukten tränger upp. I hus med mullbänk kan man få problem med svamp när fukten stiger upp genom mullbänken, särskilt på norrsidan. När marken är väldränerad kan detta dock räcka för att undvika rötskador. En förutsättning är att det överliggande golvet inte är alltför tätt. Lägger man på en plastmatta eller en plastlack ökar risken för skador.

Ligger syllstocken direkt på marken kommer den med tiden att angripas av röta - och måste då bytas ut. Huset lyfts med hjälp av domkraft och syllen ersätts med en ny av kärnrikt virke. (Se under rubriken Stomme). Det kan vara bra att förse golvet med en inspektionslucka om man har en låg oluftad grund. Då och då bör man inspektera bjälklagets kondition."
FMRLF2002-0070/04 De två nedersta stockvarven har bytts ut. Isolering av näver mot stengrunden.

LX2003-0064 En snedställd vattbräda skyddar stengrunden.

LX2003-0062 Snö samlas på vattbrädan.

LX2003-0146 Syllstocken är frisk, kniven tränger bara in några millimeter.

LX2002-0179 Renovering av naturstensgrund.