Nyhtestablå

Villor och egnahem

Under 1900-talet har villan blivit en bostadsform möjlig för allt fler. Av drygt 900 000 lägenheter i Stockholms län är ca 240 000 villor. Villabegreppet rymmer allt från arkitektritade prestigevillor till egnahem, kataloghus och gruppbyggda småhus. En rik flora tidskrifter om hem och trädgård och i allt fler gördetsjälv-program på TV som riktar sig till villaägaren visar på det stora intresse för det egna hemmet.

Villastädernas uppkomst
Uppbyggnaden av villasamhällen är en direkt följd av att invånarantalet i storstäderna ökade kraftigt på grund av industrialismen. Situationen blev ohållbar och utflyttningen blev helt enkelt nödvändig. Järnvägsnätet som anlades i samband med industrialiseringen, drog till sig den första förortsbebyggelsen. Tack vare järnvägen kunde samhällena ligga längre bort från centrum. De placerades glest, intill stationerna men skilda från varandra av obebyggd mark. Dessa tidiga villastäder utgör upptakten till 1900-talets stora förortsutbyggnad.

CALD97-0805 Ägget i Upplands Väsby är ett exempel på 1950-talets planideal.

LF98-0034/07 Faluröd träpanel, vita knuta, tätspröjsade fönster och det branta takfallet är typiska nationalroman