Nyhtestablå

Virket i timmerhus

Det vanligaste materialet är furutimmer. Det ska vara senvuxet dvs det ska ha vuxit långsamt på mager jord så att årsringarna sitter tätt. Då innehåller det mycket hartser och blir motståndskraftigt mot fukt och röta. Virket ska vara moget , det betyder att större delen av stammen har omvandlats till kärnved. Kärnveden transporterar inte vatten på samma sätt som ytveden, eller splintveden som den också kallas.. Kärnvirket krymper inte heller så mycket. Stocken ska också vara rakvuxen och jämngrov.  När man väljer virke tittar man också på förekomsten av kvistar och sprickor. Gran är mindre motståndskraftigt mot röta men är segare än tallen. Därför har det använts till t ex dymlingar, takåsar och taksparrar.

Förr valdes virket alltid ut på rot. Timringen blev bäst om stockarna var ungefär lika tjocka. I de flesta äldre hus är väggen 6 tum (15 cm tjock) och inte mer än 12 tum hög (30 cm). Rotända och toppända lades växelvis åt olika håll.

Virke till utsatta delar som syllstockar eller andra stockar som ligger nära marken, virket under fönstren eller på annat ställe där det finns risk för röta måste alltid hålla högsta kvalitet. Tryckimpregnerat virke bör inte användas i en äldre byggnad – välj istället virke av god kvalitet.

Timmer som fälldes under vintern sågades upp under våren, för att sedan torkas utomhus under sommaren och hösten. Torkningen fortsatte sedan i ett ouppvärmt utrymme. Snickerivirke av furu kunde lagras 2-6 år. Lagringen gjorde virket fast och hårt.

En bra planka ska var formstabil, dvs inte krympa för mycket eller vrida sig. Det viktigaste är att välja bra virke, men även sågningen påverkar brädans kvalitet. Genom s k kvarterssågning får man de formstabilaste brädorna.

Virke till reparation
Ett nytt hus kan timras av otorkat virke. Virke för reparation skall vara av minst samma kvalitet som den del som ska ersättas. Reparationsvirke måste hålla samma fukthalt som det befintliga. Vanligtvis är det gamla virket torrt. Lagningsvirke måste torka långsamt under flera år för att få rätt kvalitet. Det bästa är om man kan använda gammalt torrt virke till reparation

I olika byggnadsdelar har man använt olika virkeskvaliteter. När man undersöker en byggnad inför en renovering bör man notera var man har använt kärnved, hur täta årsringarna är, hur årsringarna är vända i reglar och bräder, åt vilket håll kärnsidan är vänd i golvbräder och paneler.

FMRLX2000-0189 Hästen Gullan drar hem timmer från skogen, 1920-talet. Rönninge.