Nyhtestablå

Trädgårdar

Trädgården utgjorde en mycket viktig del av sommarnöjet. Den s k engelska parken var förebild för de mer påkostade trädgårdarna. Trädgårdarna gavs ofta en asymmetrisk utformning med oregelbundna grusgångar för att imitera naturens egna former. Vanliga inslag i det sena 1800-talets trädgård var en parkdel, en anlagd lustträdgårdsdel, samt en köks- och fruktträdgård. Importerade exotiska bladväxter, som olika typer av palmer, var viktiga inslag i de mer påkostade sommarvillornas trädgårdar under 1800-talets slut. Dessa växter  förvarades inomhus under de kalla vintrarna. Rabatter och grusgångar kantades ofta av stora snäckor, vilka likaså förvarades inomhus på vintern. I de enklare villornas trädgårdar var blomprakten stor och rabatterna kantades av runda kullerstenar istället för av snäckor.

Vid sekelskiftet skedde en förändring av trädgårdsmodet och tomterna kom att bli mindre bearbetade. Barr- och lövträd lämnades kvar i trädgårdarna, och fick en mer framträdande plats.

Det var vanligt att tomten kantades av en stenmur eller kaj mot vattnet. Om brygga fanns på den egna fastigheten så var den oftast liten.

KLLX2004-1115 Välskött trädgårdstomt på Tynningö.

LX2004-1119 Växten pipranka är en vanlig klätterväxt på sommarvillornas förstukvistar

LX2004-1121 Rabatt kantad av snäckor