Nyhtestablå

Villor och egnahem 1960 - 1970-tal

1960-talets miljonprogram
Efter många decenniers bostadsbrist beslöt riksdagen 1965 att det inom en tioårsperiod skulle uppföras en miljon bostäder i Sverige. Inom ramen för det så kallade miljonprogrammet uppfördes både flerbostadshus och småhus. Under 1960-talet höll sig dock småhusproduktionen i Stockholms förortskommuner kvar på samma nivå som vid slutet av 1950-talet, det vill säga 15 - 25 procent av den totala bostadsproduktionen i ytterområdena. I början av 1970-talet hade kritiken av miljonprogrammets storskaliga hyreshus blivit allt mer högljudd. Efterfrågan på småhus ökade.

1960- och 1970-talens kataloghus
1960-talets senare hälft och 1970-talets första hälft blev en genombrottsperiod för villabyggandet i Sverige. Den tilltagande inflationen gjorde det alltmer ekonomiskt fördelaktigt att investera pengar i eget boende. Efterfrågan på småhus steg och samtidigt ökade också andelen småhus som uppfördes utan statligt stöd.
En stor del av de villor som byggdes under 1970-talet, utformades på ett sådant sätt att de främst attraherade en köpstark målgrupp. Villabyggandet började också i allt högre grad präglas av olika modeväxlingar. Många valde sin villa bland den uppsjö av kataloghus som fanns på marknaden. Val av hustyp blev under denna tid i allt högre grad ett uttryck för en viss livsstil och för ägarens drömmar och ideal.

1970-talets grupphusbebyggelse
I förortskommunerna satsade man nu på produktion av småhus som det var stor efterfrågan på. En toppnotering nåddes 1978, då hela 67 procent av alla nybyggda bostäder i Stor-Stockholm utgjordes av småhus. Sammanlagt byggdes under 1970-talet cirka 50 000 nya småhus i regionen. Stora sammanhängande markarealer i förortskommunerna exploaterades för s k grupphusbebyggelse, med industriellt tillverkade småhus. Antalet hus i dessa områden kan variera stort - alltifrån ett 50-tal till mer än 1 000.
Bland de större utbyggnaderna av denna typ i länet kan nämnas Salemstaden i Salems kommun, Krusboda i Tyresö kommun och Viksjö i Järfälla kommun.

Villasamhällen med äldre bebyggelse förtätades. Här byggdes enskilda villor och gruppbyggda rad- och kedjehus, men även flerfamiljshus.

CALD2003-0169 Enplansvillor i Sörskogen, Huddinge.

WPL-0061 Widmark och Platzer AB bygger grupphusområdet Berghem, Järfälla.

LX2003-1311 Familjen Arvidsson flyttar in i den nybyggda villan i Berghem 1967.

LD97-0102 Radhus i Krusboda, Tyresö.